میخ و چاشنی بتن red hit

میخ و چاشنی را دال وسیله ی مخصوصی به نام تفنگـــ میخ کوبــــــــــ قرار می دهنـــــد که نه الکتـــریکی هستند نه شارژی ، بلکه با استفاده از شلیکـ چاشنی میخ را به سطح مورد نظر پرتاب می کند . یکی از مهمترین قطـعات تفنگ میـخ کوب سنبه ضربه زن می باشد که همان طور که میدانیم هر چقدر این قطـعه دارای کیفیـت خوبی باشد ،تعــداد دفعـات شلیک نیز به مراتب بیشتر می شود . طول عمر کارکرد این قطعه به متریال استفاده شده شرکت سازنده در این قطعه بستگـــی دارد.طبیعتا هرچقدر با کیفیت تر طول عمر بیشتر.اتصال صفحه آهنی به دیوارهای سنگی یا بتنی مانند اتصال تابلوهـــای کوچه های محله زندگیــمان به دیوارها که بیان گر نـــام کوچه هست .متصل کردن تمامی قطعات به سقف ها یا دیوارهای بتنی از این ابزار استفاده میکنند ،وصل کردن ورق آهنی به تیرآهن برای اتصال لیبل های فلزی به ماشین های بخار و صنعتی و حتی یخچال های صنعتی جهت نصب سازه های موقت در پروژه های سـاختمانی و راه ســازی ،نصب تابلو اعلان هــــا به دیوارهــای بزرگراهـها و اتوبانـها و همچنین نصابان دیوارهــا و سقف هـــای کاذب از این وسیله پرکاربرد استفاده میکنند. نیروی چاشنی ها بستگی به مکان استفاده توسط نصابان چیزی بین صد و بیست تا پانصد و حتی به شش صد هم میرسد.که معمولا هرباکس از این چاشنی ها دارای ده ردیف ده تاییست.میخ های این پک به اندازه ضخامت بدنه چهار و نیم یا سه و هفــت ،اندازه پهنای واشر میخ که مانع از تورفتگی سازه های فلزی میشود ، دوازده و پانزده و ارتفاع بدنه میخ از نوزده تا نود و هفت می باشند. قابل تذکر است که تمامی اندازه های گفته شده بر اساس میلی متر هستند. همچنین توصیه میشود که هرچند وقت یکبار بدون استفاده از مواد تمیز کننده و شیمیایی کلیه قطعات تفنگ میخکوب را تمیز کند چراکه تمیزی باعث طول عمر و عملکرد بهتر آن میشود .