1398,08,28

نبشی سفید L24

نام محصول قیمت (ریال) طول تعداد در هر بسته نبشی سفید L24 18500 3 50  

1398,08,28

سپری سفید Click T600

  نام محصول قیمت (ریال) طول تعداد در هر بسته سپری سفید Click T600 39000 0.6 75  

1398,08,28

سپری سفید Click T1200

  نام محصول قیمت (ریال) طول تعداد در هر بسته سپری سفید Click T1200 39000 1.2 50  

1398,08,28

سپری سفید Click T3600

نام محصول قیمت (ریال) طول تعداد در هر بسته سپری سفید Click T3600 40000 3.6 25  

1398,08,28

رانر U100

تعداد شاخه در هر بسته طول قیمت هر متر طول (ریال) ضخامت ورق نام محصول بزرگ کوچک 240 20 4 […]

1398,08,28

رانر U70

تعداد شاخه در هر بسته طول قیمت هر متر طول (ریال) ضخامت ورق نام محصول بزرگ کوچک 320 20 4 […]

1398,08,28

رانر U50

تعداد شاخه در هر بسته طول قیمت هر متر طول (ریال) ضخامت ورق نام محصول بزرگ کوچک 320 16 4 […]

1398,08,28

استاد C100

تعداد شاخه در هر بسته طول قیمت هر متر طول (ریال) ضخامت ورق نام محصول بزرگ کوچک 144 12 3 […]

1398,08,28

استاد C70

تعداد شاخه در هر بسته طول قیمت هر متر طول (ریال) ضخامت ورق نام محصول بزرگ کوچک 192 12 3 […]