1399,04,01

ابزار پا

  نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته ابزار پا توافقی عدد 1

1398,08,28

HT90

  نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته HT90 تماس بگیرید عدد 1000  

1398,08,28

براکت

نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته براکت تماس بگیرید عدد 500  

1398,08,28

کلیپس

نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته سپری طرح چوب L24 تماس بگیرید عدد 1000  

1398,08,28

نبشی طرح چوب L24

نام محصول قیمت (ریال) طول تعداد در هر بسته سپری طرح چوب L24 تماس بگیرید 3 50  

1398,08,28

سپری طرح چوب Click T600

نام محصول قیمت (ریال) طول تعداد در هر بسته سپری طرح چوب Click T600 تماس بگیرید 0.6 75  

1398,08,28

سپری طرح چوب Click T1200

نام محصول قیمت (ریال) طول تعداد در هر بسته سپری طرح چوب Click T1200 تماس بگیرید 1.2 75  

1398,08,28

سپری طرح چوب Click T3600

نام محصول قیمت (ریال) طول تعداد در هر بسته سپری طرح چوب Click T3600 تماس بگیرید 3.6 30