1398,08,27

تراز لیزری ANCHOR

نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته تراز لیزری ANCHOR 6000000 عدد 1  

1398,08,27

تراز لیزری NOVA

نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته تراز لیزری NOVA 9600000 عدد 1  

1398,08,27

تراز لیزری DWALT

نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته تراز لیزری DWALT 12800000 عدد 1  

1398,08,27

ابزار پا

نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته ابزار پا 14000000 عدد 1  

1398,08,27

تیغ کاتر کناف

نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته تیغ کاتر کناف 150000 عدد 1  

1398,08,27

متر کناف

نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته متر کناف 450000 عدد 1  

1398,08,27

کاتر کناف

نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته کاتر کناف 300000 عدد 1  

1398,08,27

فنر قیچی

نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته فنر قیچی 150000 عدد 1  

1398,08,27

قیچی SSB

نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته قیچی SSB 1000000 عدد 1  

1398,08,27

تیغ یدک رنده جیبی

نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته تیغ یدک رنده جیبی 150000 عدد 1