کیلیپس

کیلیپس :

از این قطعه جهت اتصال سازه های باربر یا پانل خور در امتداد طولی یکدیگر استفاده می شود . این قطعه دارای مقطع تولید و عرضه می شود .این قطعه دارای مقطع wشکل بوده و در دو اندازه برای سازه های F47 و CD60 تولید و عرضه می شود .