1402,02,12

میخکوب چاشنی خور ارزان

یکی از ابزارهای جدیدی که جایگزین ابزارهای سنتی دستی شده است میخکوب چاشنی خور ارزان می باشد. این میخکوب ها […]