1398,09,25

دیوار کاذب و انواع آن

تولید دیوار کاذب  و انواع آن دیوار کاذب به دیوار غیر باربری گفته میشود که تنها برای جداسازی بخش های […]