1400,05,26

توزیع میخ و چاشنی

پخش میخ و چاشنی توزیع و پخش میخ و چاشنی در تهران به منظور اتصال قطعات مختلف به سطوح بتنی، […]