1398,08,27

پیچ سازه سر مته VASA

نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته پیچ سازه سر مته VASA 650000 عدد 1000  

1398,08,27

پیچ 2/5 TPSنوک تیز

نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته پیچ 2/5 TPS نوک تیز 550000 عدد 1000  

1398,08,27

پیچ پانل2/5 نوک مته Max

نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته پیچ پانل2/5 نوک مته Max 750000 عدد 1000  

1398,08,27

پیچ پانل2/5 نوک تیز Max

نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته پیچ پانل2/5 نوک تیز Max 640000 عدد 1000