1398,08,27

پانل MR

نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته پانل MR 165000 بسته برگ / 80  

1398,08,27

پانل شیراز

نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته پانل شیراز 124000 متر برگ / 85  

1398,08,27

پانل GA

نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته پانل GA 118000 متر برگ / 80  

1398,08,27

پانل باتیس 9/5

نام محصول قیمت (ریال) واحد تعداد در هر بسته پانل باتیس 9/5 126000 متر برگ / 120